OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Szanowni Państwo,
Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej: RODO − informujemy, że: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sala Bankietowa Dębowa Osada z siedzibą w   Krusza Zamkowa 1B, 88-101 Krusza Zamkowa e-mail: debowa-osada@debowa-osada.pl Jako Administrator będziemy przetwarzać Pani/Pana dane w następujących celach: w celu zawarcia i wykonania umowy (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO); w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO); w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach wskazanych powyżej, Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione naszym partnerom, czyli firmom, z którymi współpracujemy,wspierające nas w wykonywaniu usług, w procesie obsługi klienta, podmiotom, które przetwarzają w naszym imieniu Pani/Pana dane osobowe na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, w szczególności firmy księgowe, prawnicze, informatyczne, podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską, podmiotom nabywającym wierzytelności w przypadku nieopłacenia przez Panią/Pana naszych należności. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych powyżej celów przetwarzania:
- dane osobowe wynikające z zawarcia umowy będą przetwarzane przez okres, w którym mogą się ujawnić roszczenia związane z tą umową, zgodnie z terminami przedawnienia określonymi w kodeksie cywilnym,
- jeżeli nie dojdzie do zawarcia umowy w ciągu 30 dni od złożenia Pani/Panu przez nas oferty, Pani/Pana dane osobowe związane z rozmowami o tej transakcji zostaną niezwłocznie usunięte,
- dane niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze –będą przechowywane przez czas w którym przepisy prawa nakazują nam przechowywać dane, np. przepisy podatkowe.

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują następujące prawa osób, których dane dotyczą:
-prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
-prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
-prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
-prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
-prawo do przenoszenia danych;
-prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. właściwego Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku gdy Pani/Pan uzna, że przetwarzanie danych narusza
obowiązujące przepisy.

W przypadku wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych przestaniemy przetwarzać Pani/Pana dane, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Pani/Pana danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub Pani/Pana dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
Podanie przez Pana/Panią danych ma charakter dobrowolny. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości zawarcia z Panią/Panem umowy.
Niniejsze dane  mają charakter informacyjny.